วิสัยทัศน์

 

บ.พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หนึ่งในเครือบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ยึดมั่นการดำเนินงานตามแนวทาง ดังนี้

องค์กรเปรียบเหมือนบ้าน วัฒนธรรมขององค์กรก็เสมือนรากฐานของตัวบ้าน ถ้าองค์กรเป็นคน วัฒนธรรมก็คือส่วนที่เป็นจิตใจ ดังนั้นถ้าต้องการให้บ้านมีความมั่นคงแข็งแรง ต้องวางรากฐานให้แข็งแกร่ง หากต้องการให้คนมีคุณภาพต้องปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง เหมาะสม จิตสำนึก ทัศนคติความเชื่อเหล่านี้ ก็คือ แก่นแท้ภายในตัวตนแต่ละคน และจะเป็นตัวที่กำหนดพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งพวกเราคงเห็นด้วยว่า กลุ่มบริษัทแพรนด้า จะดำรงอยู่ และเจริญเติบโตได้เพียงใดนั้น ล้วนขึ้นอยู่กับการประพฤติ ปฏิบัติของคนในองค์กรเป็นสำคัญ ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะผลักดันองค์การไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และยั่งยืนจะต้องให้ความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึก หรือแก่นแท้ของพนักงานทุกท่านร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้พฤติกรรมของพนักงานเป็นไปในทิศทางที่เอื้อต่อความสำเร็จขององค์กร

การส่งเสริมคุณค่าร่วม หรือ Core Value

หลักแนวคิด แนวปฏิบัติที่คนในองค์กรยึดถือร่วมกัน และเห็นว่าเป็นสิ่งมีค่า เป็นแก่นหลักในการขับเคลื่อนองค์การสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งได้กำหนดแก่นแท้ออกมา 3 ประการ
1. การทำงานเป็นทีม
2. การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
3. ผู้มีประโยชน์ร่วมกันเป็นศูนย์กลาง