PRIVACY POLICY

บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีสถานะเป็นลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้นและผู้ที่อาจเป็นลูกค้ากับบริษัทฯ ในอนาคต (เรียกรวมกันว่า “ลูกค้า” หรือ “ท่าน”)  บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่ออธิบายถึงนโยบายและกระบวนการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล(“ประมวลผลข้อมูล”) ของท่าน รวมถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและดูแลข้อมูลเหล่านั้นอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะดำเนินให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยนโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ดูแลหรือบุคคลที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ้างให้ดำเนินการแทน

ทั้งนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุไปถึงตัวตนของบุคคลธรรมดาผู้นั้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมไปถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านวิธีการดังต่อไปนี้

 1. เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ เช่น การกรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือหน้าสาขาของบริษัท เป็นต้น
 2. เมื่อท่านได้ซื้อสินค้า หรือการบริการกับบริษัทฯ 
 3. เมื่อท่านได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการหลังการขาย รวมถึงการส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสินค้าที่ท่านเลือกซื้อ
 4. เมื่อท่านได้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการที่ร้านสาขาของบริษัทฯ 
 5. เมื่อท่านได้ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารใด ๆ ของบริษัทฯ เพื่อนำส่งข้อมูลและสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสินค้า หรือการใช้บริการของบริษัทฯ หรือเพื่อติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้า หรือการบริการของบริษัทฯ 
 6. เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ หรือเพื่อลงทะเบียนในการรับของสมนาคุณท่านหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้น
 7. เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่บริษัทฯ สามารถเข้าถึงได้และเป็นแหล่งข้อมูลที่ปรากฎในสาธารณะ เช่น บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ หน่วยงานราชการ เว็บไซต์ที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของท่านในรูปแบบข้อมูลสาธารณะ สื่อสังคมออนไลน์ที่ท่านได้เป็นสมาชิกอยู่และท่านได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่ 

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด เพศ อายุ สัญชาติ เลขประจำตัวบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ลายมือชื่อ รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง 
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี 
 • ข้อมูลการติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น LINE ID บัญชีผู้ใช้ Facebook
 • ข้อมูลสมาชิก เช่น ชื่อหรือรหัสผ่านบัญชีสมาชิกที่ท่านได้สร้างไว้กับบริษัทฯ รายละเอียดคะแนนสมาชิก
 • ข้อมูลธุรกรรมและการเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดการทำธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทฯ  
 • หลักฐานการยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลความคิดเห็นและพฤติกรรม เช่น ข้อมูลความคิดเห็นที่ท่านมีจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับบริษัทฯ ข้อมูลที่ท่านได้กรอกลงบนแบบสอบถามความคิดเห็นของบริษัทฯ  
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและท่านยินยอมนำส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือข้อมูลอื่นใด ที่ท่านได้นำส่งให้แก่บริษัทฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว โดยบริษัทฯ จะเก็บรวมรวมก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลสุขภาพ ศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติของบุคคลเป็นการเฉพาะหรือกระทบต่อความเห็นส่วนตัวของท่านตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศไว้ 

โปรดทราบว่า หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นสำหรับบริษัทฯ ในการให้บริการหรือส่งมอบสินค้าที่ท่านได้เลือกซื้อตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ท่านมีกับบริษัทฯ หรือเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายของบริษัทฯ หากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านได้ รวมถึงไม่อาจดำเนินการสร้างบัญชีสมาชิกของท่านไว้บนระบบของบริษัทฯ ได้ รวมถึงอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่พบเจอจากการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการกับบริษัทฯ

ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านได้มีการเลือกซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) การตั้งค่า และข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน 
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลการค้นหา ข้อมูลการเข้าชมสื่อหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ เวลาตอบสนองของหน้าเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชมแต่ละหน้าเพจหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการเยี่ยมชมและการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลเหล่านี้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งมาเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอ และ/หรือข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อการจัดเตรียมสินค้าและส่งมอบสินค้าที่ท่านเลือกซื้อกับบริษัทฯ 
 2. เพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินและบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน รวมถึงการตรวจสอบ การยืนยัน และการยกเลิกธุรกรรมที่ท่านได้ทำกับบริษัทฯ 
 3. เพื่อช่วยเหลือและให้บริการหลังการขายแก่ท่านภายหลังจากที่ท่านได้ซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการกับบริษัทฯ เช่น การส่งคืนสินค้า การตรวจสอบสินค้าที่มีปัญหา เป็นต้น
 4. เพื่อสร้างและจัดการบัญชีสมาชิก รวมถึงการตรวจสอบ ยืนยัน และระบุตัวตนของท่านในเวลาที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะผ่านหน้าร้านสาขาหรือช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ 
 5. เพื่อการแจ้งสิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่าง กิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อนำเสนอสินค้าหรือการบริการต่าง ๆ ที่ท่านอาจให้ความสนใจผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เช่น จดหมาย ข้อความ SMS และ LINE เป็นต้น
 6. เพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการลงชื่อจองกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ รวมถึงเพื่อลงทะเบียนในการรับของสมนาคุณหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้น เช่น โปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty Program) และการได้รับแต้มสมาชิก เป็นต้น
 7. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย
 8. เพื่อส่งของสมนาคุณให้แก่ท่านจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้น
 9. เพื่อใช้ในการติดต่อท่านเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือการให้บริการของบริษัทฯ 
 10. เพื่อใช้ในการติดต่อท่านเพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ตอบปัญหา ความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งที่ท่านมีเกี่ยวกับสินค้าหรือการบริการของบริษัทฯ
 11. เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณที่ให้บริการหรือพื้นที่ของบริษัทฯ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่หรือบริเวณของบริษัทฯ ผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV)
 12. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีกับการใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทฯ เพื่อนำมาใช้ในการวิจัย ประเมิน พัฒนา และปรับปรุงสินค้าหรือการบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
 13. เพื่อการวางแผน การบริหารและการจัดการทางด้านธุรกิจภายในบริษัทฯ 
 14. เพื่อการบริหารและจัดการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของท่านเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 15. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่ได้เกิดขึ้นกับบริษัทฯ 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้นจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมและวิธีการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยเหตุผลหรือฐานการอ้างอิงทางกฎหมายที่บริษัทฯ อาจอ้างอิงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังต่อไปนี้ 

 1. ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
 2. การประมวลผลข้อมูลนั้นจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน และ/หรือเพื่อการปฏิบัติก่อนการเข้าทำสัญญา
 3. การประมวลผลข้อมูลนั้นมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม 
 4. การประมวลผลข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ  หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ 
 5. การประมวลผลข้อมูลนั้นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือ 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือตามที่กฎหมายได้อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถเปิดเผยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยบุคคลหรือองค์กรที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ 

ผู้ให้บริการ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของบริษัทฯ หรือคู่ค้าอื่น ๆ ของบริษัทฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าหรือบริหารจัดการระบบสมาชิกของท่าน เช่น ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการหรือตัวแทนในการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ ผู้ให้บริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของบริษัทฯ ผู้ให้บริการที่คอยช่วยเหลือบริษัทฯ ในการส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดหรือรวบรวมความคิดเห็น ผู้ให้บริการด้านการจัดส่งสินค้า ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีและด้านกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการของบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นเสียแต่ว่ามีความจำเป็นเพื่อติดต่อท่านในนามของบริษัทฯ หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย 

พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่านให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เช่น การประสานงานเกี่ยวกับงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้จัดขึ้น การมอบสิทธิประโยชน์โดยพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

การบังคับใช้กฎหมาย

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอทางราชการจากหน่วยงานของรัฐ เช่น การนำส่งรายการภาษีของบริษัทฯ ให้แก่กรมสรรพากร เป็นต้น

การถ่ายโอนธุรกิจ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมหรือการขายกิจการ หรือการถ่ายโอนสินทรัพย์อื่น ๆ โดยฝ่ายที่รับโอนต้องปฏิบัติกับข้อมูลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

การเก็บรักษาและการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในสถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ ในประเทศไทย

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล องค์กร ที่อยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านยังคงเป็นลูกค้าหรือสมาชิกกับบริษัทฯ หรือในขณะที่ท่านยังคงมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ ก็ตามในฐานะลูกค้าที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาข้อมูล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เว้นเสียแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลของท่านต่อไปภายหลังจากที่ท่านได้สิ้นสุดการรับบริการหรือนิติสัมพันธ์ที่ท่านมีกับบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลของท่านที่ได้ลบทิ้งไป โดยบริษัทฯ จะไม่นำมาใช้ในทางที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบทิ้ง ดังนั้น สิทธิขอเข้าถึง สิทธิขอให้ลบ สิทธิขอให้แก้ไข สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูลของท่านจะไม่สามารถบังคับใช้ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้บริษัทฯจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศ และข้อบังคับที่มีความเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันสำหรับการส่งผ่านข้อมูลโดยอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สาย ดังนั้น ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านรับทราบว่า (1) มีข้อจำกัดในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ (2) ความปลอดภัย ความถูกต้องครบถ้วน และความเป็นส่วนตัวในข้อมูลใด ๆ และข้อมูลที่แลกเปลี่ยนระหว่างท่านกับบริษัทฯ ไม่สามารถถูกรับประกันได้ และ (3) ข้อมูลส่วนบุคคลใดและข้อมูลอาจถูกมองเห็นหรือถูกดัดแปลงในระหว่างการส่งผ่านโดยบุคคลที่สาม แม้ว่าบริษัท ฯ จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม

ผู้เยาว์ 

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากให้ผู้ปกครองหรือผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบท่านตามกฎหมาย เว้นแต่ว่ากฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม หากบริษัทฯ ทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบตามกฎหมาย บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ โดยไม่ชักช้า 

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เมื่อได้เข้าชมเว็บไซต์ www.primaart.co.th หรือเว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้งาน “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยเว็บเพจเซิร์ฟเวอร์ คุกกี้ไม่สามารถใช้เพื่อเปิดโปรแกรมหรือเพื่อนำส่งไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้ถูกเลือกใช้ให้เป็นเอกลักษณ์แก่ท่านและจะสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนที่ได้นำคุกกี้มาใช้กับท่าน

บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ และติดตามข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อดำเนินการเว็บไซต์ โดยท่านความสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถทำการแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้หากท่านต้องการ หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ ท่านจะไม่สามารถใช้และพบกับคุณสมบัติพิเศษของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

หากท่านต้องการทราบในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่บริษัทฯ มีการใช้งาน ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.primaart.co.th  

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อบริษัทฯ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิหลายประการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านสามารถดำเนินการใช้สิทธิได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้ข้อยกเว้นตามกฎหมาย

สิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้

 1. สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯไว้ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
 2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯเปิดเผยว่าบริษัทฯได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
 3. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 4. สิทธิขอคัดค้าน (right to object) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ เว้นแต่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
 5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to be forgotten) ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน
 7. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 8. สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท้ายนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำขอใช้สิทธิจากท่านตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจใช้เวลาในการพิจารณาคำขอใช้สิทธิของท่านนานกว่า 30 วัน หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถกระทำได้

ทั้งนี้ ท่านสามารถร้องขอใช้สิทธิของท่านผ่านช่องทางของบริษัทฯ โดยกรอกข้อมูลผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ Pdpa_crm@primagold.co.th 

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น 

ภายในเว็บไซต์ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบอาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบริษัทฯ โปรดทราบว่าบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางการปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบุคคลภายนอกดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวหากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากเหตุผล ต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย โดยการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่ www.primaart.co.th  อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ

นโยบายฉบับนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

รายละเอียดการติดต่อ 

หากท่านสงสัยหรือมีความประสงค์ในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 589/64 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

อีเมล: contact@primagold.co.th 

เว็บไซต์: www.primaart.co.th 

เบอร์โทรศัพท์: 0-2745-6111

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อีเมล: Pdpa_crm@primagold.co.th 

เบอร์โทรศัพท์: 0-2745-6111 ต่อ 222

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า