PRIMA Exclusive Experience

PRIMA Exclusive Experience

อัตราค่าบริการ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ราคาพิเศษ (PRIMA Membership Privilege)

1 กรกฎาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2568

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์แลกคะแนน (Points Reward)

1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 (หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด)

สถานที่รับสิทธิ์

ณ The Coral Lounge สนามบินหลักทั่วประเทศ

รายละเอียดการรับสิทธิ์

  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าพรีม่าที่คงสถานะเป็นสมาชิกในวันที่ใช้บริการเท่านั้น
  • สิทธิ์ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าพรีม่า (PRIMA Membership Privilege) สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อวัน และสามารถรับสิทธิ์ได้ทันทีที่ Coral Lounge ที่สนามบินทุกสาขา
  • สิทธิ์แลกคะแนนสำหรับลูกค้าพรีม่า (Points Reward) จำกัดการแลกสูงสุด 1 ท่าน/2 สิทธิ์/ตลอดรายการ (หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด)
  • สิทธิ์แลกคะแนนสำหรับลูกค้าพรีม่า (Points Reward) อายุ Voucher สามารถใช้ได้ไม่เกินวันที่ระบุใน Voucher (30 มิ.ย. 2568) และสามารถใช้ได้ทุกห้องรับรองสนามบิน The Coral Lounge ยกเว้น ระหว่างประเทศ (สุวรรณภูมิ First Class)
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการรับสิทธิ์

  • รับสิทธิ์ราคาพิเศษ แสดงโทรศัพท์มือถือ หน้าจอสถานะ Member ณ The Coral Lounge ที่สนามบินทุกสาขา

เช็กสถานะ Member ได้ที่ https://www.primagold.co.th/check-your-prima-point/

  • การแลกคะแนนแจ้งความประสงค์ได้ที่พรีม่าทุกสาขา หรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-745-6111 ต่อ 222

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า